11 October 2023


Thailand Productivity Institute
และ บูโร เวอริทัส ประเทศไทย หลอมรวมความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรไทยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

​10 ตุลาคม 2566 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และ บูโร เวอริทัส ประเทศไทยหน่วยงานชั้นนำด้านการทดสอบ ตรวจประเมิน และให้การรับรองในด้านมาตรฐาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ สู่การส่งมอบคุณค่า และประโยชน์แก่องค์กรไทยให้สามารถเติบโตได้บนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ ดร.วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ Country Chief Executive บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการลงนาม

ดร.วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ Country Chief Executive บูโร เวอริทัสประเทศไทย

โดย ดร.วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ Country Chief Executive บูโร เวอริทัสประเทศไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “บูโร เวอริทัส ประเทศไทย พร้อมและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรของประเทศ ให้มีความรู้และทักษะ ภายใต้แนวคิด Productive Sustainability Management ด้วยการร่วมกันพัฒนาบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบริการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้รับบริการในโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรับรองความโปร่งใสในการเรียกร้องการลดคาร์บอน การชดเชยและการกำจัดคาร์บอน พร้อมด้วยการตรวจสอบการลงทุนทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมผลักดันเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่อง Sustainability จากความตั้งใจอันแรงกล้านี้ บูโร เวอริทัสประเทศไทย และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มีการประกาศเจตนารมย์ความร่วมมือครั้งนี้ในการจัดทำโครงการพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลกรที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดการอย่างยั่งยืน”

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

​พร้อมกันนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยังได้เสริมย้ำถึงแผนการดำเนินภารกิจสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงกิจกรรมเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และส่งมอบคุณค่าสู่องค์กรไทยบนพื้นฐานแนวคิดความยั่งยืน ดังนี้

“เบื้องต้นในแผนงานระยะสั้น เราจะร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ผ่าน Intensive Course ที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ครอบคลุมมิติที่สำคัญ อาทิ การวิเคราะห์ Foresight การกำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นที่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน และรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็น Framework และสามารถกำหนด Roadmap ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

สำหรับแผนงานระยะกลาง ประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนากระบวนการตรวจประเมิน (Assessment) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และรับรองระบบแก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงการพัฒนาที่ปรึกษาภายในของผู้ประกอบการไทย และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนให้สามารถกระจายความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาองค์กรด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินการด้าน Sustainability ในวงกว้าง อีกทั้งการร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนกันระหว่างสองหน่วยงาน ในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงานผ่านการใช้เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐานระบบการจัดการ อีกด้วย” นายสุวรรณชัย กล่าว

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประกอบกับองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ทั้ง บูโร เวอริทัส ประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีอยู่นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมย้ำความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแห่งการพัฒนาที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถส่งมอบความรู้ คุณค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรไทย สู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติได้สำเร็จ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร