12 May 2023

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร

ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning)

11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับสถานประกอบการสู่การผลิตที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการสอนงานตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (ESG On-boarding with BB-Learning)” ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มุ่งติดอาวุธแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งในด้านผลประกอบการ การดูแลสังคม และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในด้านความสำคัญและเป้าหมายของโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ให้คำตอบว่า “สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นหลักสูตรบริการความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการ ที่จะเสริมสร้างผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป โดยจะมีโครงการแรกที่จะดำเนินการร่วมกัน คือ ESG On-boarding with BB-Learning หรือ การยกระดับสถานประกอบการสู่การผลิตที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการสอนงานตามหลักการเรียนรู้ของสมอง”

ดร.ทวารัฐ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของการนำ BB-Learning เข้ามาใช้พัฒนาวิธีปฏิบัติงานและการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ซึ่งช่วยให้พนักงานทำงานได้เต็มศักยภาพ เรียนรู้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด และสามารถทำงานได้หลายอย่าง มีทักษะที่หลากหลาย หัวหน้างานและพนักงานมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีความเข้าใจภาระงานและเทคนิคการทำงานได้ดีมากขึ้น สอดรับกับสถานการณ์ในบางโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างพนักงานจำนวนน้อยลง สามารถเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

พร้อมกันนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ว่า

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ OKMD ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ คือ ESG On-boarding with BB-Learning หรือ การยกระดับสถานประกอบการสู่การผลิตที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการสอนงานตามหลักการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (ESG)

โดยผู้ประกอบการหรือบุคลากร จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ESG ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในเรื่องดังกล่าว และเรียนรู้การใช้เครื่องมือผลิตภาพสำหรับการจัดการทรัพยากร (Resource Productivity Techniques) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งหมดนี้ จะสอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ สามารถจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง โดยช่วงเริ่มต้นนี้จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 5 องค์กร ใช้ระยะเวลาในดำเนินโครงการประมาณ 6 เดือน ก่อนที่จะขยายผลอย่างเต็มรูปแบบในปีต่อ ๆ ไป” นายสุวรรณชัย กล่าว

เนื่องด้วยกิจกรรมและรูปแบบในการเรียนรู้ทั้งหมดได้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (BB-Learning) ดังนั้น สิ่งที่องค์กรจะได้รับ จึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงกระบวนการผลิตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

สำหรับในปี 2566 จะมีการดำเนินโครงการนำร่อง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 องค์กร โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG การปรับปรุงตามแนวทาง Resource Productivity Management และการถ่ายทอดกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร : 0-2619-5500 ต่อ 573 (คุณยุธิชล) E-mail : yutichol@ftpi.or.th  Line: @ftpi
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร