25 April 2023

Foresight Work

ช่วยในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Success) ได้อย่างไร

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ปรับนิยามใหม่ของผลิตภาพเพื่อให้ทันกับบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้    ผลิตภาพยังคงเป็นเครื่องมือและแนวคิดที่สำคัญในการมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และหนึ่งในเครื่องมือหลักสำคัญที่สถาบันนำมาใช้คือ
Foresight Management หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การเข้าใจเมกะเทรนด์ เทรนด์ และแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของการมองการณ์ไปข้างหน้า การวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อม แม้ถ้าไม่ได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็สามารถลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ และการวิเคราะห์เมกะเทรนด์ เทรนด์ และแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตหรือ Scenario planning ด้วย

การวิเคราะห์เมกะเทรนด์จะให้ความสำคัญในระดับของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเมกะเทรนด์คือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทั้งในระดับปัจเจกและสังคม เป็นการผสมผสานของแนวโน้ม ปรากฏการณ์ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยปรกติแล้วทิศทางของเมกะเทรนด์จะคงที่เป็นเวลานานกว่าเทรนด์และแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบในวงกว้างกว่า ซึ่งองค์กรจะต้องดูว่าเมกะเทรนด์เหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรในรูปแบบใดสามารถนำมาใช้ในการวางแผนระยะยาว

การวิเคราะห์เทรนด์ คือการดูความเกี่ยวข้องของแต่ละเทรนด์เทรนด์จะมีเส้นทางการพัฒนาและมีการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง สามารถตรวจสอบได้โดยการรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อสร้างสถิติที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของเทรนด์นั้น และโดยปรกติกระแสของเทรนด์ไม่ควรถูกเปลี่ยนเส้นทางการพัฒนาไปโดยง่าย ถ้าถูกเปลี่ยนได้ง่าย    เทรนด์นั้นอาจจะไม่ใช่ของจริงนั่นเอง เช่น ตอนนี้ เรากำลังเห็นการพัฒนาเทรนด์ของ Internet of Thing และการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การทำความเข้าใจว่าเทรนด์อาจพัฒนาไปอย่างไรในอนาคต ช่วยให้เราคิดถึงการชนกันของเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นกับเทรนด์อื่นๆ แล้วทำให้เกิดรูปแบบที่ส่งผลกระทบกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง หรือ Driving Force เป็นหัวใจของการทำ Foresight หรือ Scenario Planning เพราะเป็นการค้นหาสาเหตุของเทรนด์ เข้าใจแรงผลักดันหลักที่ส่งผลต่อการไหลของเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำมาสร้างเป็น Map of Force ไม่ว่าจะเป็นพลังภายในหรือภายนอกที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า ทำให้เกิดการกำหนดรูปแบบองค์กร สังคม ตลาด เศรษฐกิจ และประเทศ ตามพลังของแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การทำ Foresight จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจแรงขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบอย่างสูงที่ส่งผลต่อ Focal Question  นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นโดยเทรนด์ เมกะเทรนด์ หรือแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่ออนาคตได้ด้วยตัวของมันเอง แต่บ่อยครั้งเราพบว่า ผลกระทบที่แท้จริงเกิดเมื่อเทรนด์ เมกะเทรนด์ หรือแรงขับเคลื่อนชนกันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การชนกันของแนวโน้มดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสหรือความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนั่นคือโอกาสที่ยังไม่มีใครมองเห็น และจะช่วยให้องค์กรวางแผนการตอบสนองได้ก่อนหรือแม้แต่กำหนดอนาคตให้เหมาะกับเป้าหมายขององค์กรและนั่นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

 

สนใจหลักสูตร คลิก

บริการงานวิจัย โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คลิก

 
Writer