29 December 2022

  ในช่วงวิกฤต

ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่  

 

แม้ข้อมูลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้นำหญิงทำหน้าที่ผู้นำได้เป็นอย่างดี แต่วิกฤตที่ยังคงเกิดอีกอย่างต่อเนื่อง โลกการทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องยึดสติปัญญา ความสามารถเป็นตัวตั้ง ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย ความเท่าเทียม ดังนั้นปัจจัยสำคัญของประสิทธิผลในความเป็นผู้นำไม่ควรจะมาจากเพศสภาพ แต่ควรจะมาจากความสามารถ ความเข้าใจในสถานการณ์ มีมาตรการแก้ปัญหา ออกแบบกลยุทธ์และลงมือปฏิบัติที่ตรงประเด็น

อ่านบทความฉบับเต็ม ผู้นำสตรีมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า : วิกฤต Covid-19 โดย อาจารย์ชัยทวี  เสนะวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากรผู้ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรชั้นนำ
Writer

โดย ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด