23 November 2022

คณาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เข้าพบ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

พร้อมหาแนวทางผสานความร่วมมือสองหน่วยงาน

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

22 พฤศจิกายน 2565 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย อ.ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำสำนัก (Executive Director) รักษาการหัวหน้าสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ รักษาการคณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง พร้อมคณะ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคนใหม่ และพูดคุยถึงโอกาสในการผสานความร่วมมือในการส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับผลิตภาพของประเทศ ในฐานะสถาบันแห่งชาติ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร