10 August 2022

สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืน

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

8 สิงหาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14” โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายอธิศานต์ วายุภาพ  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

นายอาคม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืนด้วย BCG” โดยได้ให้แนวคิดของการพัฒนาธุรกิจในยุคหลังโควิด-19 ไปสู่การพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความยั่งยืน และความครอบคลุม (balance, sustainable and inclusive growth) โดยอาศัยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Model (Bio-Circular-Green) เป็นเครื่องมือสำคัญ

อีกทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลว่า การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 34.63 ในปี 2564 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงานราว 12 ล้านคน รัฐบาลได้บูรณาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน เอสเอ็มอีไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก และในทุกช่วงวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยอีกว่าในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมที่จะเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเวทีการประกวดรางวัลนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป

นายวีระพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ สสว. คือ การสรรหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ รวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจเอสเอ็มอีได้

ในปีนี้ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลให้เพิ่มเติมแนวคิดของ BCG ในหลักเกณฑ์ของการประเมินรางวัลฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การลดความเหลื่อมล้ำ  อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

สำหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 1,002 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 40 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 13 ราย รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 27 ราย และในปีนี้มีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม ซึ่งมอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19

นายสมบัติ โรจนสถาพรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยมในปีนี้ กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการสมัครเข้าประกวดรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อันมีคุณค่า คือรางวัลช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่ร่วมธุรกิจกับบริษัท ทำให้ได้รับโอกาสในการติดต่อธุรกิจใหม่ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้เติบโตไปสู่ตลาดโลกต่อไป เมื่อ 4 ปีที่แล้ว บริษัทมีบุคลากร 60 คน มียอดขาย 143 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากร 80 คน มียอดขาย 253 ล้านบาท สิ่งที่สำคัญคือ บริษัทมีการพัฒนาการรอบด้านที่ดียิ่งขึ้นๆ อีกทั้งเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรางวัลสุดยอดในปีต่อไป

นายกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 5 ปีซ้อน กล่าวถึงข้อดีจากการประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติว่า การประกวดทำให้บริษัทเกิดการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบัน สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ที่สำคัญรางวัลนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท จนทำให้บริษัทมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับจากลูกค้า พร้อมสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2564 บริษัททำยอดขายได้มากกว่า 50 ล้านบาท

รายงานข่าวเผยว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีนี้ สามารถสร้างมูลค่ายอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1,101 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นได้ 18.7 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของเอสเอ็มอีไทยได้อย่างชัดเจน

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

 
Writer

โดย Sarnruethai Saphermsup