18 November 2021

ธ.ก.ส. สถาบันการเงินภาคการเกษตร ผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2563  ใช้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อรับมือและเร่งจัดการกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบภาคการเกษตร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน ชูโมเดลกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

Community Support

ริเริ่ม โครงการชุมชนอุดมสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาความต้องการของชุมชน เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี

Co-Partner

บูรณาการความเก่งของภาคีเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาร่วมพัฒนาชุมชน และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มหาวิทยาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน และวัด

Customer Relationship Management

 เมื่อเข้าถึงชุมชน ก็รู้จักลูกค้าดีขึ้น รู้ถึงความต้องการและรากของปัญหา นำมาสู่การช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

Core competency

นำ  “SPARK” มาเป็นแกนขับเคลื่อน ถ่ายทอดจากองค์กรและพนักงาน เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรรวมถึงชุมชน

  • Sustainability พยายามปลูกฝังให้ชุมชนนึกถึงความยั่งยืน
  • Participation การมีส่วนร่วมของทั้งธนาคาร คนในชุมชน และภาคีเครือข่าย
  • Accountability ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องดำเนินการ
  • Respect เคารพในความรู้ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
  • Knowledge พยายามสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และให้ชุมชนอื่น ๆ เข้ามาเรียนรู้
 ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

………………

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)
คลิก 

………………

หลักสูตรแนะนำ

 
Writer