24 June 2021

โตโยต้า หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความเชื่อมั่นด้านระบบการผลิตที่มีชื่อเสียงอย่าง TOYOTA Production System  (TPS) ในด้านของโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอาเซียน พร้อมส่งออกไปยัง 120 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันด้านต้นทุน และแรงงานที่สูงขึ้น ควบคู่กับเป้าหมายที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไร้ข้อบกพร่อง ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมจึงนับเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย

 

ปั้นคนให้มีคุณภาพ เพื่อกระบวนการที่แข็งแกร่ง รองรับทุกความท้าทาย

สิ่งที่โตโยต้าคำนึงถึงเสมอตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ คือ ‘Quality’ ที่ผ่านมาองค์กรจึงมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ ปัจจัยแรกที่โตโยต้าให้ความสำคัญจึงเป็นการพัฒนาคนหรือบุคลากรให้มีคุณภาพนั่นเอง

ภาพจาก : https://toyotatimes.jp/en/feature/033.html

หากถามว่าเมื่อคนมีคุณภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?

โตโยต้าให้คำตอบไว้อย่างชัดเจนว่า คนที่มีคุณภาพ มีความคิดที่ดี จะก่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลงานที่ดี

แนวคิดหลักของโตโยต้า จึงไม่ได้มุ่งเน้นที่การผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการผลิตคนที่มีคุณภาพอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนแบบโตโยต้ามีอะไรบ้าง ?

นอกจากนี้เพื่อการสร้างมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ สามารถมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามที่ตั้งใจ โตโยต้าจึงยึดมั่นในหลักการสำคัญที่เปรียบเสมือนเสาหลักในการดำเนินงาน ดังนี้


เสาที่ 1 การผลิตแบบ Just in time (JIT)

คือ การผลิตเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าต้องการ หรือสินค้าที่ขายได้เท่านั้น เพื่อลดโอกาสความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

 

ภาพจาก : https://sanantonioreport.org/what-is-binational-shared-production/toyota-manufacturing-line-truck-tundra-2-2/

 

เสาที่ 2 Jidoka

หรือการผลิตแต่ของที่มีคุณภาพ ภายใต้การพัฒนา
ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติแบบผสม เน้นให้คน
เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ไม่ปล่อยให้เกิดข้อบกพร่อง
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของโตโยต้านั่นเอง

 

ภาพจาก : https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/this-is-toyota/toyota-production-system

….

จากองค์กรผู้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สู่ผู้เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้

เมื่อผ่านความพยายามในการเรียนรู้และแก้ไข เพื่อพัฒนาตนเองมาอย่างเข้มข้น จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ พรั่งพร้อมด้วยคนเก่ง และกระบวนการที่แกร่ง ส่งผลให้องค์กรสายการผลิตหลายองค์กรยกย่องให้โตโยต้าเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพ ทำให้โตโยต้าเกิดความคิดที่จะแบ่งปันความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานตามแบบฉบับของโตโยต้าแก่องค์กรอื่น ๆ ภายใต้การสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากการทำ TPS และ Kaizen จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่จะชี้ให้เห็นว่า การจะปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตให้เปี่ยมด้วยผลิตภาพนั้นต้องเริ่มต้นอย่างไร บุคลากรแต่ละระดับควรรู้ และทำอะไรบ้าง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมาเป็นผู้ให้ความรู้ ผ่าน “Toyota Manufacturing Development Program” การอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่

Toyota Manufacturing Development Program

1. Starting the TOYOTA Way with Effective Production System (EPS)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในระบบการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพ และการทำงานตามแบบฉบับของโตโยต้า

 

2. TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือการปรับปรุงราคาถูกแต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังความคิด ที่โตโยต้าใช้เพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิต

 

3. TOYOTA Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential (SWKZ)

เรียนรู้หลักคิดในการสร้างมาตรฐานการทำงาน เพื่อใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

 

4. TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen (KZL)

มุ่งเน้นการทำ Kaizen ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ และเผยแพร่ต่อในองค์กรของตนเอง

 

5. TOYOTA Shop Floor Management Development System (FMDS)

การให้คำแนะนำถึงการวัดผล KPI ที่สำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อสร้างกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการประเมินที่หน้างานจริงที่จะรับรองผลว่า สามารถนำความรู้จากโตโยต้าไปปฏิบัติหรือปรับใช้ในองค์กรได้

 

6. TOYOTA Plant Management Requirement Secret for Sustain Profitability (PMRs)

สกัดบทเรียนความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงงาน นำมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสายการผลิต
เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารที่สร้างคุณค่าและผลกำไรในระยะยาว

….

การอบรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสกับองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้เรียน คิด และปฏิบัติเหมือนกับโตโยต้า เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในแบบเดียวกัน

(ที่มา งานสัมมนาออนไลน์ FTPI Exclusive Talk : เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ Toyota วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

….

หลักสูตรแนะนำ
Writer