12 May 2021

คามสำเร็จ ธนาคารออมสิน รางวัล TQA

นับเป็นเวลากว่า 100 ปีที่ ‘ธนาคารออมสิน’ ได้ดำเนินบทบาทเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐ ที่มาพร้อมกับสองภารกิจอันยิ่งใหญ่ คือ การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการทำหน้าที่เพื่อสังคม หรือ Social Bank มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คนไทย ด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้น และเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ธนาคารออมสิน ต้องเร่งหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อทุกภารกิจ และก้าวข้ามทุกความท้าทายจากรอบด้าน

ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้คนในยุคดิจิทัล รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับจากภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารออมสิน จึงได้เริ่มต้นนำ ‘เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ’ มาใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2558 โดย ธนาคารออมสิน ได้ผสานแนวทางของเกณฑ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามแบบฉบับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารออมสินมีการวางแผน คิดค้นกลยุทธ์ นวัตกรรม รวมถึงแนวทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เตรียมพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดังนี้

ธนาคารออมสิน การวางแผน

ทบทวนและปรับปรุง

นำข้อมูลจากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) มาทบทวน และวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

เกิดวัฒนธรรมในการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธนาคาร และความสามารถในการแข่งขัน สู่การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร

สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน Re-Skills, Up Skills และ New Skills เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกระดับให้สามารถรับมือกับวิกฤต และเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบ GSB Wisdom เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยตนเอง

เสริมสร้างมุมมองเชิงระบบ

กระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นภาพอนาคต และขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้วิถีแห่งความเป็นธนาคารออมสิน หรือ GSB Way ที่ต้องการลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ตามแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society”

ความมุ่งมั่นจากการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ธนาคารออมสินเกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ สามารถตอบสนองภารกิจสำคัญอย่างการดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤต COVID-19  ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ก้าวเข้ามาดูแล และช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มากกว่า 5 ล้านคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากกระบวนการภายในที่เข้มแข็ง

 

ผลลัพธ์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ ธนาคารออมสิน ได้ทุ่มเทมาโดยตลอด ไม่ได้มีเพียงแค่ความภาคภูมิใจจากการเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2563 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากลเท่านั้น แต่ความมุ่งมั่นดังกล่าวยังนำมาซึ่งการปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในทุก ๆ ด้านเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อเป้าหมาย พร้อมตอกย้ำถึงความสำเร็จต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ธนาคารออมสิน พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2020

หลักสูตรแนะนำ

 

TQA Training Program 2021


TQA-Transform Feedback Report into Action Plan
Writer