21 April 2021

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ตามมาตรา 32 การใช้สิทธิ์ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช