11 January 2021

คิดให้ไกลถึงอนาคต ต้องคิดแบบ ‘Lean 4.0’

จากความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรยุค 4.0 หรือ Smart Factory อย่างเต็มรูปแบบ การยกระดับผลิตภาพ หรือ Productivity จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัว พร้อมยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอนต่าง ๆ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยี และเครื่องจักรเข้ามาใช้แบบทันทีทันใดเพียงเพราะต้องการเป็นองค์กร 4.0 อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนัก เนื่องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยที่ยังไม่ได้ปรับปรุงกระบวนการอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

ฉะนั้น องค์กรควรเริ่มวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาวิธีกำจัดปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามา โดยเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรจัดการกับจุดอ่อนที่มี พร้อมสร้างความคล่องตัวในกระบวนการผลิตก็คือ ‘Lean (ลีน)’ เครื่องมือที่มุ่งกำจัดของเสีย (Waste) และลดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า (Non Value Added) ทำให้กระบวนการไม่หยุดชะงัก พร้อมส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้าได้อย่างที่ต้องการนั่นเอง

Lean อย่างไรให้เหมาะกับยุค 4.0 ?

อย่างที่ทราบกันว่าอุตสาหกรรม 4.0 เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยให้ความสำคัญกับความเป็น Automation และการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว สามารถแสดงผลได้แบบ Realtime และลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็ว ควบคู่กับประสิทธิภาพที่สูงสุด องค์กรจึงควรนำแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี 4.0 เช่น

ในอดีตจากการทำ Lean วิเคราะห์ Value Stream Mapping พบว่าตั้งแต่ลูกค้ามาติดต่อจนส่งมอบสินค้าใช้เวลาทั้งหมด 30 วัน หรือจุดด้อยและปัญหาอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ การนำเทคโนโลยี 4.0 อย่าง Additive Manufacturing หรือ 3D Printing เข้ามาใช้คู่กับการ Lean กระบวนการ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยร่นระยะเวลา และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

4 Transformation Steps to Smart Factory

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาปรับใช้แบบทันทีทันใด อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนัก แต่การปรับเปลี่ยนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่างหากที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Factory สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้เสนอขั้นตอน หรือ Roadmap ในการนำ Lean เข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังนี้

กลยุทธ์หรือวิธีการที่จะนำมาใช้พัฒนาองค์กรจะต้องสร้างประโยชน์มากกว่าผลเสีย และต้องสามารถปรับปรุงได้อย่างรอบด้าน ขจัดปัญหา เสริมสร้างโอกาสและความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาในอนาคตที่เข้มแข็ง และเปี่ยมด้วยผลิตภาพ ดังประโยคที่ว่า “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”

ที่มา : งานสัมมนาออนไลน์ Operational Excellence Day วันที่ 21 กันยายน 2563 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

…..

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute