6 January 2021

สวทช. เชิญ SMEs เข้าร่วมการอบรมและพัฒนา
เพื่อยกระดับความเข้าใจในมาตรฐานระบบ RDIMS

RDIMS

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564” เพื่อเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564 โดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ รวมถึงรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RDIMS ทั้งนี้ กิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับรายจ่ายการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration พร้อมได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความพร้อมในการปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระบบ RDIMS อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถวิจัย และยกระดับสินค้า/บริการ หรือธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในระดับสากล

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ RDIMS
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร