23 September 2020

งานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการจังหวัดอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง
“Transforming Productivity for Smart Factory พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
นายชัยกมล  พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ในงานสัมมนา Transforming Productivity for Smart Factory พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ  จัดโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ในการรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยกมล  พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล4.0 ในภาคอุตสาหกรรม ว่า “ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิต ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย และรวดเร็วกว่าเดิม ทำให้การพัฒนาระบบการผลิต มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล4.0 ในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ”

ในงานนี้ สถาบันได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ Boost Up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE Real Time Monitoring and Improvement โดยคุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ และหัวข้อ Lean Industry 4.0 : Step by step to the Smart Factory โดยคุณวุฒิพงศ์  บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีกว่า 10 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จากกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศในงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
OEE
คุณวุฒิพงศ์  บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา


อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา

อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

PIU
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร