31 January 2020

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมหรือลูกค้า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กฎระเบียบและนโยบายทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Disruptive Technology ทำให้องค์กรทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต่างๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อน ต้องคิดค้นรูปแบบในการบริหารจัดการใหม่ๆ เพื่อปรับตัวและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต

ในยุคดิจิทัลที่การเชื่อมต่อของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าไร้ข้อจำกัด องค์กรต้องรู้เท่าทันเพื่อพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ กระบวนการวิเคราะห์อนาคตสำหรับธุรกิจ (Corporate Foresight) อาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมในมิติต่างๆ เพื่อสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenarios) จะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่รอบด้านสำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบกับการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Planning) เป็นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการเป็นองค์กรแห่งอนาคต เพราะมุ่งเน้นการมองบริบทภายนอกเข้าสู่ภายในองค์กร (Outside-In Approach) เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย (Options) ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา (Improve) การยกระดับ (Upgrade) หรือการปรับเปลี่ยน (Transform) องค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เชิญพบกับนิทรรศการ Advanced Strategic Planning ที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์อนาคตที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้วย Foresight Interactive Learning ที่จะทำให้เข้าใจการวิเคราะห์อนาคตตั้งแต่ต้นจนจบภายใน 3 นาที พร้อมทั้งทดลองใช้ระบบ Foresight Intelligence System (FIS) เครื่องมือที่ช่วยให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศ (Horizon Scanning) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางอนาคตแห่งความไม่แน่นอน นอกจากนั้นพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับเตรียมตัวสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/25th

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute