26 November 2019

Digital Transformation อีกขั้นของบริการยุค 4.0


โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน ไม่เว้นแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องกำหนดกลยุทธ์สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร Transform ตัวเองจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่การเป็น Tech Company ที่ยังอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากจะพัฒนาโครงการต่างๆ แล้ว ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตคนเมืองได้ด้วย

 

Ananda ได้ประกาศว่าเราจะเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ของวงการอสังหาริมทรัพย์ จึงให้ความสำคัญกับการใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการบริหารจัดการการก่อสร้าง การตรวจสอบ และการจัดตารางเวลา ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยหัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบดิจิทัล (Digital Transformation) คือ การรู้จักตนเอง หมายถึง องค์กรควรจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นจากภายในองค์กรก่อนเสมอ เพราะเทคโนโลยีคือสิ่งที่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่สิ้นสุด Digital Transformation จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องการปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ถึงเวลาแล้วที่องค์กรเองจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน เพื่อนำมาสู่สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต ทั้งสำหรับองค์กร บุคลากร และลูกค้า

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ที่ผ่านมา Ananda เคยลองผิดลองถูกจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร สุดท้ายองค์กรต้องกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ People กับ Process สามารถปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีได้ ทำให้เกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตขึ้นมา เพื่อให้ได้บ้านและคอนโดที่มีคุณภาพ ส่งมอบตามเวลา ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทำให้ซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ภายใต้ชื่อ “Ananda Production System” หรือ “APS” โดยยึดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การส่งมอบ และการบำรุงรักษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มพันธมิตร ดังนั้น APS จึงเป็นระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

3 องค์ประกอบสำคัญของ “Ananda Production System”


____
1.
Technology

การนำเทคโนโลยี หรือเครื่องมือมารองรับด้านงานก่อสร้าง ได้แก่

• BIM (Building Information Modelling) เป็นการจำลองตึกแบบ 3 มิติ ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงตกแต่งภายใน ก่อนลงมือสร้างจริง เพื่อทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ALICE เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้จัดทำ Project Schedule โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวางแผนงานก่อสร้างตลอดโครงการ ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมถึงสามารถคำนวณการทำงานให้ใหม่ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิดต่างๆ เพื่อส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา
• Procore เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างคนก่อสร้างด้วยกัน ซึ่งมีข้อดีคือ เราสามารถ access เข้าไปในตัว Procore ได้ตลอดเวลาตราบที่มีอินเทอร์เน็ต กระบวนการนี้ช่วยลดการสูญหายของข้อมูล ช่วยเพิ่มความสามารถในเรื่องการวางแผน และส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
ATA (Ananda Transfer App) เป็น New Digital Business ในรูปแบบ Application สำหรับตรวจรับ ส่งมอบบ้านและคอนโดที่ดีให้แก่ลูกค้า Application นี้ ยังช่วยทีมงานให้ทำงานง่ายขึ้นเพราะเราสามารถเช็คได้ว่างานได้รับการซ่อมแซมกี่จุดแล้ว เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งรายงานแจ้งลูกค้าได้ทันที ถือเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น

____
2
Operations

การปรับปรุงวิธีการทำงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้กระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกิดเป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

____
3.
People

การทำ Design Thinking เพื่อสร้างกระบวนการทางความคิดให้แก่คนในองค์กร ประกอบกับการนำเครื่องมือที่เหมาะสม มาใช้แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

กล่าวคือ การทำ Digital Transformation นั้น เป็นการปรับเปลี่ยนสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม จะเห็นว่า Ananda สนองความต้องการของลูกค้าจากการทำ Design Thinking โดยทีมงานได้ช่วยกันวิเคราะห์ ระดมสมองเพื่อหาว่าสิ่งไหนที่สามารถพัฒนาได้ เกิดเป็นนวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้สะดวกสบาย จึงนำไปสู่การพัฒนาเป็น Smart Condo คือแนวคิดของคอนโดในอนาคตที่จะทำให้สุขภาพดี มีเวลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง และลูกค้าคือศูนย์กลาง (Consumer Centric) ซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งไปสู่การทำ Smart Building ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน โอกาสอยู่รอดและเติบโตต่อไปในอนาคต เกิดขึ้นจากการยอมรับและเปลี่ยนแปลงบริษัทให้ทันกับยุคสมัย

เห็นได้ว่ากระแสของ Digital Transformation บังคับให้องค์กรต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าที่แตกต่างเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ทำให้องค์กรสามารถหมุนไปกับเทคโนโลยีและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญนวัตกรรมเหล่านี้ต้องปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จึงจะนับได้ว่าเป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://blog.ourgreenfish.com/th/what-is-digital-ransformation-business-world
https://www.ananda.co.th/stocks/ir_annual_report/o0x0/3f/c2/f7kt3fc2sa/ANAN-AnnualReport-2560.pdf
https://brandinside.asia/ananda-urbantech-tech-company-in-property/
https://www.krungsrifinnovate.com/th/blog/startup/december-2560/urban-innovation-for-the-future-city.html
Writer