30 April 2019

เราสามารถพบเห็นรูปแบบการสร้างสัญลักษณ์ สีสัน รูปภาพ เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น โดยศิลปะการสร้างรูปแบบการควบคุมด้วยการมองเห็นที่นำมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ จะทำให้สินค้าและบริการมีเสน่ห์มากขึ้น

 
Writer

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ