22 February 2019

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00-11.30 น.  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากสปป. ลาว พร้อมด้วยคุณนันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ “แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

 

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute