6 December 2018

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ Innovation & Operational Excellence ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

ปัจจุบัน 5 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบของโครงการ  ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน), บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน), บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาและยกระดับ Innovation & Operational Excellence ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน Process Innovation

สำหรับกิจกรรมในลำดับต่อไปของโครงการเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อร่วมปรับปรุงกระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กร ตลอดจนแนะนำกลยุทธ์ในการกำหนดแผนแม่บทนวัตกรรมขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute