5 October 2018

 

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “พาธุรกิจก้าวสู่ SME 4.0 ด้วยดิจิทัล” พร้อมด้วยคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต บรรยายในหัวข้อ “Workshop Digital Transformation” ในกิจกรรมการอบรมเชิงลึก KSME Good to Great โดยมีคุณรุ่งสกุล เรืองไทย ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดการอบรม และ คุณสิทธิรักษ์ เหลืองวิชชเจริญ Deputy Manager, Solutions Innovation Division NEC Corporation (Thailand) Ltd. ร่วมบรรยายใน หัวข้อ “เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Digital Transformation Solutions” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

คุณรุ่งสกุล เรืองไทย ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงลึก

การอบรมเชิงลึกนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ K SME Good to Great ซึ่งกสิกรไทยจับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการผลิตสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ด้วยการให้ความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิต สำหรับการอบรมเชิงลึกนี้ มีกำหนดการจัดอบรม 4 วัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยเข้ามาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดสินค้า

คุณโสภณ ชาลาเริงพันธ์ ผู้บริหารงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ มอบของที่ระลึกให้แก่
คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute