8 September 2018

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รางวัล  สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 45 กิจการ และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 จำนวน 104 กิจการ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2549 โดย  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา สามารถต่อยอดผู้ประกอบการที่ผ่านเวทีการประกวดให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 3 กิจการ และอยู่ระหว่างการเตรียมตัวอีก 8 กิจการ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 1,062 ราย

ส่วนการประกวดรางวัล SME Start up จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ ไม่เกิน 3 ปี แต่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อให้เป็นแบบอย่าง ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดีให้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 1,092 ราย

ผลการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ผู้ประกอบการทุกท่านต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การตรวจประเมินสถานประกอบการ และผ่านการพิจารณาตัดสินรางวัลจากคณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู้แทนจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ SME รวม 17 องค์กร สามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 45 รางวัล และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 จำนวน 104 รางวัล

โดย ดร. อุตตม สาวนายน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลไว้ว่า “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และดำเนินการเป็นภารกิจเร่งด่วนมาโดยตลอด เนื่องจาก SME คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดย สสว. เป็นศูนย์กลางประสานการทำงาน และเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เติบโตจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของ SME ให้มีความชัดเจน ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง  รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และรางวัล SME Start up เป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่านสู่การเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี       มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโต เข้มแข็ง พร้อมรองรับการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ”

“ในวันนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ผมได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการต้นแบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ  พร้อมเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SME อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้มีพลังแห่งความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกรับรางวัล  ผมขอเป็น กำลังใจให้ทุกท่านได้มุ่งมั่นและพยายามต่อไป  ซึ่งเวทีการประกวดนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของทุก ท่านต่อไป”

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute