25 June 2018

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดการศึกษาดูงาน Site Visit HR Focus: SANSIRI TRANSFORMATION ขับเคลื่อนองค์กรสู่มิติใหม่ เพื่อสอดรับ Innovation & Technology” ณ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการเยี่ยมชมองค์กร ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไขจากองค์กรที่มีตัวอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คุณดุจดาว  ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการบรรยายแนะนำประเด็นและแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการปรับโฉมเทคโนโลยี จากคุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก   คุณปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ขององค์กรในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนวัตกรรมองค์กร ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที

คุณปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute