28 February 2018

ในทุกๆช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปีจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่  จะมีวัฒนธรรมของชาวโลกที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างหนึ่งคือ
“การตั้งปณิธานปีใหม่ (New Year’s Resolution)”
NY26febEdit11.0 MiB473
Writer

โดย ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด