5 April 2016

เมื่อถึงช่วงเวลาจำเป็นที่ต้องแสดงอำนาจบางอย่างในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน และในแต่ละวันนั้น สามารถทำได้โดยการฝึกหาทางออกของปัญหาในมุมมองที่ต่างกัน และเขียนทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถทำได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นตั้งคำถามว่า ถ้าเป็นคุณจะเลือกทางเลือกไหน โดยให้วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก แล้วสุดท้ายให้สรุปทางเลือกที่ดีที่สุดในความคิดคุณ นั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างพลังให้กับตัวเอง

นอกจากพลังดังกล่าวไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือแม้แต่ผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นแล้ว ตัวเราเองควรต้องพัฒนาใน 4 ประเด็น ดังกล่าวนี้ด้วย

  1. สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ (Your Rewarding Job) ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ใช้รูปแบบการทำงานที่ทันสมัย และบ่งชี้จุดสำคัญที่จำเป็นต่อการปรับปรุง ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้
  2.  มองตนให้รอบด้าน (It’s All About You) โดยพิจารณามิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง การบริหารเวลา การตัดสินใจ และการใช้อำนาจตามหน้าที่ร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
  3.  สร้างทีมของคุณขึ้นมา (Your Team Is What You Make It) โดยสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ สมัครสมานสามัคคี ทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ความท้าทายต่างๆที่อาจเข้ามา
  4. เฟ้นหาพนักงานที่มีความสามารถสูง (Your Talented Staff) โดยการแสวงหาสมาชิกที่มีศักยภาพและความสามารถ โดยคำนึงถึงการให้อิสรภาพแก่ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ยังมีการดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับคนที่ยังต้องพัฒนา                                                                                                                                                                ด้วยแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองนี้ จะทำให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ จงฝึกฝนคิดวิเคราะห์และหาทางออกของเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อว่าทุกคนจะกลายเป็นผู้นำที่มีพลังในตัวเอง

16LightUp-AprMay-คุณจำลักษณ์
Writer

โดย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ที่ปรึกษาอิสระด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์กร