19 February 2016

มีสองปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรมได้ ประการแรกคือ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Nature of today’s change) ที่ทำให้หลายบริษัทต้องติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งจนไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่นวัตกรรมได้ และประการที่สองคือ ชุดความคิด (Mindset) ของผู้บริหารระดับสูง ในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้

 

ลองตั้งคำถาม (5W1H) ในเชิงนวัตกรรม เพื่อที่ว่าเราจะทำความเข้าใจถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนองค์กรจากอุตสาหกรรม มาสู่การสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

 

  • ทำไม (Why innovate) คำถามง่ายๆ นี้ ที่ทำให้เราต้องไปทบทวนตรวจสอบกลยุทธ์ขององค์กรว่า ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมากพอหรือไม่
  • อะไร (What to innovate) เพื่อที่จะชี้ให้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราต้องสร้างสรรค์ พัฒนา และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด อะไรที่มีนัยสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
  • อย่างไร (How to innovate) คำถามนี้จะช่วยเราพิจารณาถึงกลไกในเชิงระบบ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นให้ได้
  • ใคร (Who to innovates) มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ และผู้สนับสนุน
  • ที่ไหน (Where we innovates) สิ่งที่จำเป็นต้องมี ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรม
  • เมื่อใด (When) ถ้าเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือแรงขับดันสำคัญ และรู้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วช้าแค่ไหน สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะตอบคำถามนี้ได้ดี

 

นี่คือเบื้องหลังว่าทำไม Google Starbuck หรือ Nike จึงสามารถทำให้องค์กรของตัวเองโดดเด่นออกมาจากบริษัทอื่น ทำไมบริษัทเหล่านี้จึงทำได้ดี และเขาทำอะไรบ้างที่บริษัทอื่นไม่ได้ทำ

 
Writer

โดย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ที่ปรึกษาอิสระด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์กร