25 December 2015

เสวนาเปลี่ยนเกณฑ์หัวข้อ “TQA Journey: Change in Criteria 2016-2017″

 TQA Change

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ที่ 4 จากขวา)  ถ่ายภาพร่วมกับดร.สันติ     กนกธนาพร กรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากขวา) และนายสมชาติ น้อยสิริสุข รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ขวาสุด) ในงานเสวนา “TQA Journey: Change in Criteria 2016-2017” เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตลอดจนประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รางวัลของปี 2559-2560 อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรต่อไป ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช