25 December 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายภาคอีสานทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรรม

มุ่งเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

MOU-PF

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ และบริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “โครงการสร้างจิตสำนึก ความเข้าใจการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับองค์กรและประเทศ” หรือ Productivity Awareness ประจำปี 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเพิ่มผลิตภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของภาคอุตสาหกรรมมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างตัวคูณบุคลากรด้านการเพิ่มผลิตภาพเพื่อเป็นแกนนำและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช