16 December 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – APO ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมงาน “EPIF 2016″

Eco Products International Fair 2016

นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ซ้ายสุด) และ มร.ยูกิโอะ ยานาเซะ ประธานกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน EPIF2016 (คนกลาง) ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมงาน “Eco-Products International Fair 2016” (EPIF2016) หรืออุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก รวมถึงกระตุ้นภาคการผลิตในประเทศให้มีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาดก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ APO ประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช