24 November 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ “ก้าวสู่ผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้”
 IMG_4385

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณสุธาสินี โพธิจันทร์ (ที่ 2 จากขวา)  และคุณวรัฐินี สวนพุฒ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับคุณรอน วรัณ โลว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเป็น “องค์กรต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้ KM เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเชี่ยวชาญ” ที่เข้าร่วมโครงการ PF+KM ปี 2558 ภายในงานสัมมนา “ก้าวสู่ผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างระบบและทีมงานในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้ให้เกิดการนำไปใช้และต่อยอดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับผลิตภาพขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อแนะนำโครงการ PF+KM ประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆนี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช