20 November 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัมมนาแก่ภาครัฐ

ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการใหม่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างความยั่งยืน

 IMG_4115

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ (ขวาสุด) และคุณจิตติมา ศรีกลม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอารีพันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (คนกลาง) ในงานสัมมนาหัวข้อ “Productivity and Sustainability in Public Sector” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเพิ่มผลิตภาพและสร้างความยั่งยืนของภาครัฐ รวมทั้งแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลลัพธ์และการนำไปสู่นวัตกรรม ณ โรงแรมบางกอกชฎา เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช