2 October 2015

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาด้านผลิตภาพของไทย

เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


PICs2014

ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณนันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณทศพล ระมิงค์วงศ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ที่ 1 จากซ้าย) ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ “การสำรวจระดับผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย รอบที่ 3” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของบรรยากาศการลงทุนและสถานะระดับการเพิ่มผลิตภาพของประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช