3 March 2015

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบความสำเร็จ  ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ภายใต้โครงการ PFKM 2558

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้แทนจาก 5 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PFKM ปี 2558 เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) องค์กรต้นแบบความสำเร็จที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และยังสามารถสร้างและขยายฐานองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช