3 March 2015

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฝั่งซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. (ฝั่งขวา) ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท. เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถ สร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อเร็วๆนี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช