หลักสูตร ราคา วันธรรมดา ราคา วันหยุด จำนวนวัน
Boost up Productivity ภาคบริการ (Boost Up Productivity In Service Sector) 25,000 31,250 1
GMP & HACCP Principal 25,000 31,250 2
GMP & HACCP Requirement 25,000 31,250 2
GMP วัตถุอันตราย 25,000 31,250 1
QC Story 25,000 31,250 1
Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001 : 2015 (ข้อกำหนด ISO 90001 : 2015 ที่มีการเปลี่ยนแปลง) 25,000 31,250 1
Risk-Based Thinking 25,000 31,250 1
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 25,000 31,250 1
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Law) 25,000 31,250 1
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) 25,000 31,250 2
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM – Integrated Framework) 35,000 1
การจัดทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001:2013 (Implementation Information Security Management System ISO27001:2013) 25,000 31,250 2
การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 25,000 31,250 2
การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan Development) 25,000 31,250 3
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Hazard Identification and Assessment of OH&S Risks) 25,000 31,250 2
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 25,000 31,250 1
การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Implementation) 25,000 31,250 2
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน GMP & HACCP (Internal Audit to GMP & HACCP) 25,000 31,250 2
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949 (Internal Quality Audits : IATF 16949) 25,000 31,250 2
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 Internal Audit) 25,000 31,250 1
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 Internal Audit) 25,000 31,250 2
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Internal Audit ISO 45001:2018) 25,000 31,250 2
การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit) 25,000 31,250 1
การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit) 25,000 31,250 2
การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Master Business Continuity Management) 30,000 37,500 2
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) 25,000 31,250 2
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) 25,000 31,250 1
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor in Industrial Sector) 1 วัน 25,000 31,250 1
การบริหารต้นทุน (Cost Management) 25,000 31,250 1
การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) 25,000 31,250 1
การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) 25,000 31,250 2
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA 25,000 31,250 1
การบริหารโครงการ (Project Management) 25,000 31,250 1
การบริหารโครงการ (Project Management) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 2 วัน 25,000 31,250 2
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) 1 วัน 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) 25,000 31,250 1
การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่ความยั่งยืนขององค์กร (Implement to Sustain Quality Management System) 25,000 31,250 1
การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่ความยั่งยืนขององค์กร (Implement to Sustain Quality Management System) 25,000 31,250 2
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 30,000 37,500 2
การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 (Lean Production & First step to industry 4.0) 30,000 37,500 1
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม AA 1000 (Stakeholder Engagement) 25,000 31,250 1
การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste Reduction) 25,000 31,250 1
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต (Advanced Product Quality Planning (APQP) and Production Part Approval Process (PPAP) 25,000 31,250 2
การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ (Potential Failure mode and Effects Analysis : FMEA) 25,000 31,250 1
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปํญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis 25,000 31,250 1
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 25,000 31,250 1
การสร้างกำไรด้วยการลดความสูญเสียผ่านกระบวนการคิดต้นทุนแบบใหม่ (Material Flow Cost Accounting) 25,000 31,250 1
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness) 25,000 31,250 1
การออกแบบระบบงาน “Work System Design” 25,000 31,250 1
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Effective Writing of Standard Operations Procedure) 25,000 31,250 1
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Effective Writing of Standard Operations Procedure) 25,000 31,250 2
การเขียนเอกสาร GMP (Good Manufacturing Practice Documentation) 25,000 31,250 1
การเขียนเอกสาร GMP (Good Manufacturing Practice Documentation) 25,000 31,250 2
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity) 25,000 31,250 1
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity) 25,000 31,250 2
ข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001 : 2015 Requirement) 25,000 31,250 1
ข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001 : 2015 Requirement) 25,000 31,250 2
ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 REQUIREMENT) 25,000 31,250 1
ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 (ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement) 25,000 31,250 1
ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems Requirements) 25,000 31,250 2
ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000) 25,000 31,250 1
ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 25,000 31,250 1
จิตสำนึกในความสูญเสีย (Wastes Awareness) 25,000 31,250 1
ธุรกิจร่วมมือประสาน บริหารสู่ความสำเร็จ (Collaborative Business Relationship Management) 25,000 31,250 2
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator) 35,000 43,750 2
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) 30,000 37,500 1
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012) 30,000 37,500 1
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012) 30,000 37,500 2
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) 25,000 31,250 1
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools) 25,000 31,250 1
เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง (Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement) 35,000 43,750 3
เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice) 25,000 31,250 1
เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique) 25,000 31,250 1
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) 25,000 31,250 1
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling Techniques) 25,000 31,250 1
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 1 วัน 25,000 31,250 1
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 2 วัน 25,000 31,250 2
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) 25,000 31,250 1
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) 25,000 31,250 2
แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept and Management Program) 25,000 31,250 1
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) 25,000 31,250 1