หมวดการบริหารคุณภาพ

ISO_version 2015_tools_AUG 4 15

workshop-iso

สนใจบริการที่ปรึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติจริงกับประเด็นสำคัญ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO (รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิ๊ก)

 

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
ISO 44001:2017
Outline Collaborative Business Relatinship Management : ธุรกิจร่วมมือประสาน บริหารสู่ความสาเร็จ 2 30 355.1 KiB สมัคร
ISO 9001/14001:2015
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 ISO 14001 2015 1วัน 1 call 312.8 KiB สมัคร
BROCHURE IA ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 443.9 KiB สมัคร
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 455.3 KiB สมัคร
ISO 9001:2015
Organizational Knowledge For ISO9001 1 call 131.6 KiB สมัคร
Risk Opportunity Management Techniques For ISO 1 วัน 1 call 230.6 KiB สมัคร
BROCHURE RISK BASED THINKING 1วัน 1 call 325.4 KiB สมัคร
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 2015 1วัน 1 call 349.2 KiB สมัคร
How To Implement The Significant Changes Of ISO9001 2 call 374.4 KiB สมัคร
BROCHURE HOLISTIC MGT 2วัน 2 call 376.8 KiB สมัคร
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 2015 2วัน 2 call 382.5 KiB สมัคร
BROCHURE STAKEHOLDER MGT 1วัน 1 call 408.9 KiB สมัคร
BROCHURE IA ISO 9001 2015 2วัน 2 call 414.0 KiB สมัคร
BROCHURE LEADING TO ISO 9001 2015 1วัน 1 call 513.6 KiB สมัคร
ISO 26000
เจาะลึก ISO 26000 (2 วัน) 2 25-30 171.4 KiB สมัคร
ISO 50001
การดำเนินระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (2 วัน) 2 40 227.0 KiB สมัคร
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เบื้องต้น (1 วัน) 1 30-50 230.8 KiB สมัคร
การตรวจประเมินระบบ ISO 50001(ISO Internal Audit) (2 วัน) 2 25 239.2 KiB สมัคร
ISO 27001
ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(Introduction to ISMS)(1วัน) 1 25-30 234.2 KiB สมัคร
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(isms Internal Audit)(2วัน) 2 25-30 256.5 KiB สมัคร
การจัดทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 (ISMS Implementation) (2 วัน) 2 25-30 283.6 KiB สมัคร
Service Quality
เทคนิคการจัดทำพิมพ์เขียวบริการ (2 วัน) 2 25-30 166.7 KiB สมัคร
การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล (1 วัน) 1 25-30 171.4 KiB สมัคร
หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ (1 วัน) 1 40 171.9 KiB สมัคร
การบริการที่เหนือชั้น (2 วัน) 2 25-30 187.4 KiB สมัคร
Service Innovation E4 2 30 202.2 KiB สมัคร
Innovation Management Assessment 1 Day 1 25-30 211.4 KiB สมัคร
โปรแกรมการบริหารและปรับปรุงคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ (SMI) ( 8 วัน) 8 45 289.9 KiB สมัคร
Implement Integrated Quality Innovattion Management System 2 35 294.6 KiB สมัคร
Customer Service Excellence 2 25-30 337.9 KiB สมัคร
ISO 22000
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018 REQUIREMENT) 2 30 251.2 KiB สมัคร
หลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารตาม ISO 22000:2018 2 30 251.6 KiB สมัคร
ISO/TS16949
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ TS 16949 (2 วัน) 2 25-30 173.5 KiB สมัคร
ข้อกำหนด ISO-TS 16949 ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สำหรับซัพพลายเออร์กลุ่มยานยนต์ (2 วัน) 2 30-50 173.5 KiB สมัคร
การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ(1 วัน) 1 30 186.6 KiB สมัคร
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS MSA) (2 วัน) 2 30 230.1 KiB สมัคร
การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการสำหรับ SPC TS 16949 (2 วัน) 2 25-30 231.6 KiB สมัคร
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต (APQP_PPAP) (2 วัน) 2 30-50 244.2 KiB สมัคร
Integration System Management
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (2 วัน) 2 30 172.0 KiB สมัคร
การตรวจประเมินภายในระบบ EMS-TIS-OHSAS18001 (2 วัน) 2 30 175.5 KiB สมัคร
การประยุกต์ระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน) 2 30 176.4 KiB สมัคร
การตรวจประเมินระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน) 2 30 176.7 KiB สมัคร
การประยุกต์ระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม(2 วัน) 2 30 217.1 KiB สมัคร
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 219.3 KiB สมัคร
การประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 222.2 KiB สมัคร
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน) 1 30 227.5 KiB สมัคร
ISO 9001:2008
การบริหารคุณภาพในงานบริการ Quality Management In Service (1 วัน) 1 30-50 169.7 KiB สมัคร
การตีความข้อกำหนด ISO 9001-2008 (1 วัน) 1 30-50 172.9 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพในงานผลิต Quality Management In Manufacturing (1วัน) 1 30-50 174.2 KiB สมัคร
การจัดเตรียมระบบเอกสาร ISO 9000 (Document Preparation For ISO 9000) (2 วัน) 2 30-50 175.9 KiB สมัคร
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (3 วัน) 3 25-30 177.5 KiB สมัคร
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (2 วัน) 2 25-30 189.6 KiB สมัคร
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (1 วัน) 1 25-30 227.4 KiB สมัคร
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (1 วัน) 1 25-30 228.2 KiB สมัคร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน) 1 30-50 236.1 KiB สมัคร
ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร (1 วัน) 1 30-50 241.4 KiB สมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th