หมวดการเพิ่มผลผลิต

 

กรอกข้อมูล สมัครบริการฝึกอบรมภายใน

 

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
Boost Up Productvity In Service Sector (1 วัน) 1 30 222.0 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (1 วัน) 1 30 253.2 KiB สมัคร
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (1 วัน) 1 30 201.3 KiB สมัคร
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (1 วัน) 1 30 197.0 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (1 วัน) 1 30 199.3 KiB สมัคร
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (1 วัน) 1 30 206.8 KiB สมัคร
เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) (1 วัน) 1 30 216.8 KiB สมัคร
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) (1 วัน) 1 30 197.1 KiB สมัคร
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) (1 วัน) 1 30 198.4 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (1 วัน) 1 30 199.6 KiB สมัคร
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) (1 วัน) 1 30 221.7 KiB สมัคร
เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice) (1 วัน) 1 30 194.3 KiB สมัคร
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (1 วัน) 1 30 253.8 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (1 วัน) 1 30 197.7 KiB สมัคร
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor) 2 วัน 1 30 194.3 KiB สมัคร
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจั กร (OEE) 1วัน 1 30 198.1 KiB สมัคร
QC Story (1 วัน) 1 30 193.1 KiB สมัคร
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 New QC Tools) (1 วัน) 1 30 197.5 KiB สมัคร
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(1 วัน) 1 30 193.8 KiB สมัคร
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) 1 30 194.1 KiB สมัคร
การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 1 วัน 1 35 231.8 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (1 วัน) 1 30 199.1 KiB สมัคร
การลดความสูญเสีย 7 ประการ 1 30 193.7 KiB สมัคร
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (1 วัน) 1 30 198.7 KiB สมัคร
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis 1 วัน 1 30 220.9 KiB สมัคร
เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique) (1 วัน) 1 30 205.2 KiB สมัคร
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools) (1 วัน) 1 30 199.4 KiB สมัคร
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (1 วัน) 1 30 210.2 KiB สมัคร
จิตสำนึกในความสูญเสีย (1 วัน) 1 30 192.5 KiB สมัคร
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 1 วัน 1 30 197.4 KiB สมัคร
ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE (1 วัน) 1 30 220.6 KiB สมัคร
แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept and Management Program) (1 วัน) 1 30 208.6 KiB สมัคร
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (2 วัน) 2 30 199.4 KiB สมัคร
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making) (2 วัน) 2 30 199.8 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (2 วัน) 2 30 221.7 KiB สมัคร
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (2 วัน) 2 30 203.7 KiB สมัคร
การบริหารโครงการ (Project Management) (2 วัน) 2 30 256.1 KiB สมัคร
การบริหารต้นทุน (Cost Management) (2 วัน) 2 30 212.6 KiB สมัคร
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (2 วัน) 2 30 201.2 KiB สมัคร
การผลิตแบบลีน - Lean Manufacturing (2 วัน) 2 30 227.6 KiB สมัคร
ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพตามแนวทาง COQ (Cost of Quality) (2 วัน) 2 30 202.3 KiB สมัคร
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (2 วัน) 2 30 256.3 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (2 วัน) 2 30 212.7 KiB สมัคร
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) (2 วัน) 2 30 200.4 KiB สมัคร
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (2 วัน) 2 30 202.2 KiB สมัคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 576
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Saataporn@ftpi.or.th