หมวดการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) 1 30 198.7 KB
เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique) (1 วัน) 1 30 210.2 KB
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 New QC Tools) (1 วัน) 1 30 202.2 KB
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools) (1 วัน) 1 30 204.2 KB
การลดความสูญเสีย 7 ประการ 1 30 198.4 KB
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 1 วัน 1 30 202.1 KB
Boost Up Productvity In Service Sector (1 วัน) 1 30 227.3 KB
ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพตามแนวทาง COQ (Cost of Quality) (2 วัน) 2 30 207.1 KB
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor) 2 วัน 1 30 199.0 KB
การบริหารต้นทุน (Cost Management) (2 วัน) 2 30 217.7 KB
การบริหารโครงการ (Project Management) (2 วัน) 2 30 262.2 KB
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (1 วัน) 1 30 204.0 KB
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (1 วัน) 1 30 211.8 KB
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (2 วัน) 2 30 206.0 KB
การผลิตแบบลีน - Lean Manufacturing (2 วัน) 2 30 233.0 KB
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) (1 วัน) 1 30 201.8 KB
เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) (1 วัน) 1 30 222.0 KB
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) (1 วัน) 1 30 203.1 KB
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) (2 วัน) 2 30 205.2 KB
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) (1 วัน) 1 30 227.0 KB
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (1 วัน) 1 30 215.2 KB
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจั กร (OEE) 1วัน 1 30 202.8 KB
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (1 วัน) 1 30 206.2 KB
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (2 วัน) 2 30 208.6 KB
ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE (1 วัน) 1 30 225.9 KB
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (1 วัน) 1 30 204.4 KB
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making) (2 วัน) 2 30 204.6 KB
เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice) (1 วัน) 1 30 199.0 KB
แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept and Management Program) (1 วัน) 1 30 213.6 KB
QC Story (1 วัน) 1 30 197.7 KB
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (1 วัน) 1 30 203.5 KB
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (2 วัน) 2 30 207.1 KB
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (1 วัน) 1 30 259.8 KB
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (2 วัน) 2 30 262.4 KB
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (1 วัน) 1 30 203.9 KB
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (1 วัน) 1 30 201.7 KB
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (2 วัน) 2 30 204.2 KB
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (1 วัน) 1 30 202.4 KB
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (2 วัน) 2 30 217.8 KB
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (1 วัน) 1 30 259.3 KB
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (2 วัน) 2 30 227.0 KB
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(1 วัน) 1 30 198.4 KB
จิตสำนึกในความสูญเสีย (1 วัน) 1 30 197.2 KB
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis 1 วัน 1 30 226.2 KB
การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 1 วัน 1 35 237.4 KB
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 576
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Saataporn@ftpi.or.th