หมวดการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
4 Steps To Be A GREAT Supervisor 5 วัน 5 30-35 255.5 KB
4 Step to be a GREAT Supervisor -4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI 8 30-35 280.5 KB
QCC Facilitator 2 30-35 216.3 KB
Smart People Smart Work(2 วัน 1 คืน) 2 วัน 1 คืน 60-70 188.3 KB
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม (Team Productivity) 1 30 198.1 KB
การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) 1 วัน 1 30 149.7 KB
ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (Leading Innovation) 1 30 203.0 KB
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking) 1 20-25 232.3 KB
จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต(1 วัน) 1 35 280.7 KB
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 1 30 291.4 KB
หลักสูตร Back To Basics Boost Up Productivity Practitioner 2 30-35 119.4 KB
การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (1 วัน) 1 30-60 296.6 KB
หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 30-35 264.4 KB
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ถูกจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง 3 20-25 489.6 KB
เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน 3 30-35 160.7 KB
นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร 2 30-35 151.4 KB
การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 2 35 249.3 KB
Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 2 30 242.8 KB

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกิตติมา ถาวรชีพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 426
แฟกซ์ : 0-2619-8070 0-2619-8096
mailto: kittima@ftpi.or.th