หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
COMPETENCYในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ( 1 วัน) 1 25 186.9 KiB สมัคร
การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหาร (1 วัน) 1 25 218.7 KiB สมัคร
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (1 วัน) 1 25 190.2 KiB สมัคร
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (1 วัน) 2018 1 25 215.4 KiB สมัคร
การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ (1 วัน) 1 25 183.3 KiB สมัคร
การสร้างสัมพันธภาพในงาน (1 วัน) Job Relations TWI 2015 1 20 209.0 KiB สมัคร
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) Job Instruction TWI 2015 1 15 208.1 KiB สมัคร
จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาBS(1 วัน) 2018 1 25 251.5 KiB สมัคร
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (1 วัน) 2018 1 25 207.8 KiB สมัคร
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (1 วัน) 2018 1 25 223.6 KiB สมัคร
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน_Job Methods TWI (1 วัน)2015 1 20 191.0 KiB สมัคร
เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน (1 วัน) 2018 1 25 241.2 KiB สมัคร
ภาวะผู้นำ (1 วัน) 1 25 198.0 KiB สมัคร
การสื่อสารอย่างได้ผล 1วัน 1 25 145.2 KiB สมัคร
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)2018 2 12 205.7 KiB สมัคร
การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหาร (2 วัน) 2 25 208.8 KiB สมัคร
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (2 วัน)2018 2 12 219.8 KiB สมัคร
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (2 วัน) 2018 2 25 250.3 KiB สมัคร
การสร้างสัมพันธภาพในงาน (2 วัน) Job Relations TWI 2015 2 20 218.3 KiB สมัคร
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (2 วัน) Job Instruction TWI 2015 2 15 244.4 KiB สมัคร
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน_Job Methods TWI (2 วัน)2015 2 20 190.5 KiB สมัคร
ภาวะผู้นำ (2 วัน) 2 25 300.8 KiB สมัคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 586
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Khanittha@ftpi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวัชชิระ  แก้วเทพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 429
แฟกซ์ : 0-2619-8070, 02-619-8096
mailto: Watchira@ftpi.or.th