หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
COMPETENCYในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ( 1 วัน) 1 25 191.4 KB
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)2018 2 12 210.6 KB
การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหาร (1 วัน) 1 25 224.0 KB
การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหาร (2 วัน) 2 25 213.8 KB
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (1 วัน) 1 25 194.8 KB
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (2 วัน)2018 2 12 225.1 KB
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (1 วัน) 2018 1 25 220.6 KB
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (2 วัน) 2018 2 25 256.3 KB
การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ (1 วัน) 1 25 187.7 KB
การสร้างสัมพันธภาพในงาน (1 วัน) Job Relations TWI 2015 1 20 214.0 KB
การสร้างสัมพันธภาพในงาน (2 วัน) Job Relations TWI 2015 2 20 223.5 KB
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) Job Instruction TWI 2015 1 15 213.1 KB
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (2 วัน) Job Instruction TWI 2015 2 15 250.3 KB
จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาBS(1 วัน) 2018 1 25 257.5 KB
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (1 วัน) 2018 1 25 212.7 KB
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (1 วัน) 2018 1 25 228.9 KB
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน_Job Methods TWI (1 วัน)2015 1 20 195.5 KB
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน_Job Methods TWI (2 วัน)2015 2 20 195.1 KB
เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน (1 วัน) 2018 1 25 247.0 KB
ภาวะผู้นำ (1 วัน) 1 25 202.7 KB
ภาวะผู้นำ (2 วัน) 2 25 308.0 KB
การสื่อสารอย่างได้ผล 1วัน 1 25 148.7 KB
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 586
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Khanittha@ftpi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวัชชิระ  แก้วเทพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 429
แฟกซ์ : 0-2619-8070, 02-619-8096
mailto: Watchira@ftpi.or.th