หมวดการบริหารจัดการ

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (2 วัน) 2 25 203.5 KiB สมัคร
เทคนิคการวางแผนสู่การปฏิบัติ (1 วัน) 1 25 196.9 KiB สมัคร
Boost up TQA Category 1 through Business Excellence Tools 2 25 193.6 KiB สมัคร
BSC L-W (2 วัน) 2 25-30 203.1 KiB สมัคร
KPIs L-W (1 วัน) 1 25-30 200.6 KiB สมัคร
BSC L-W (1 วัน) 1 30 197.7 KiB สมัคร
KPIs L-W (2 วัน) 2 30 197.7 KiB สมัคร
Intensive TQA Asessement 5 30 219.1 KiB สมัคร
ASP MODEL 1วัน 1 30-40 371.3 KiB สมัคร
ASP MODEL 2วัน 2 30-40 372.6 KiB สมัคร
Introduction To TQA L (1 วัน) 1 40 194.4 KiB สมัคร
TQA Criteria L-W (3 วัน) 3 40 202.8 KiB สมัคร
การวัดความพึงพอใจลูกค้า (1วัน) 1 40 165.8 KiB สมัคร
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA-L (1 วัน) 1 40 200.3 KiB สมัคร
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA-L-W (2 วัน) 2 40 225.0 KiB สมัคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 586
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Khanittha@ftpi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th