หมวดการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
ISO 14001 : 2015
ISO 14001 Internal Audit 2 call 174.3 KiB สมัคร
Understanding ISO 14001 1 call 249.6 KiB สมัคร
ISO 14001 Implementation 1 call 323.5 KiB สมัคร
Social Accountability
การจัดทำระบบมาตรฐาน SA 8000 (1 วัน) 1 30 170.1 KiB สมัคร
CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (1 วัน) 1 30 170.1 KiB สมัคร
การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (1 วัน) 1 30 178.7 KiB สมัคร
การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐาน SA 8000 (1 วัน) 1 30 179.0 KiB สมัคร
การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (1 วัน) 1 30 182.1 KiB สมัคร
การจัดทำระบบ SA 8000 และมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (2 วัน) 2 30 187.3 KiB สมัคร
การตรวจประเมินภายใน SA 8000 และมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (2 วัน) 2 30 199.9 KiB สมัคร
Occupational Health
การหยั่งรู้ระวังภัย (1 วัน) 1 25-30 163.8 KiB สมัคร
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (1 วัน) 1 30 168.5 KiB สมัคร
การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (1 วัน) 1 30 169.3 KiB สมัคร
การดำเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (2 วัน) 2 30 172.3 KiB สมัคร
การดำเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (3 วัน) 3 30 172.7 KiB สมัคร
การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 173.6 KiB สมัคร
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 176.7 KiB สมัคร
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (2 วัน) 2 30 187.0 KiB สมัคร
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (2 วัน) 2 30 189.5 KiB สมัคร
การจัดการสารเคมี Chemical Handling (1 วัน) 1 30 251.6 KiB สมัคร
ISO 14001 : 2004
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 165.9 KiB สมัคร
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 วัน) 1 30 168.4 KiB สมัคร
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (1 วัน) 1 30 169.7 KiB สมัคร
การจัดเตรียมระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 วัน) 1 30 170.7 KiB สมัคร
การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 172.0 KiB สมัคร
การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3 วัน) 3 30 173.5 KiB สมัคร
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3 วัน) 3 30 186.6 KiB สมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th