หมวดการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
ISO 14001 : 2015
Understanding ISO 14001 1 call 255.6 KB
ISO 14001 Implementation 1 call 331.3 KB
ISO 14001 Internal Audit 2 call 178.5 KB
Social Accountability
CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (1 วัน) 1 30 174.2 KB
การจัดทำระบบ SA 8000 และมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (2 วัน) 2 30 191.8 KB
การจัดทำระบบมาตรฐาน SA 8000 (1 วัน) 1 30 174.2 KB
การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (1 วัน) 1 30 186.4 KB
การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐาน SA 8000 (1 วัน) 1 30 183.3 KB
การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (1 วัน) 1 30 183.0 KB
การตรวจประเมินภายใน SA 8000 และมาตรฐานแรงงานไทย 8001 (2 วัน) 2 30 204.7 KB
Occupational Health
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 180.9 KB
การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 177.7 KB
การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (1 วัน) 1 30 173.4 KB
การจัดการสารเคมี Chemical Handling (1 วัน) 1 30 257.6 KB
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (2 วัน) 2 30 191.5 KB
การดำเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (2 วัน) 2 30 176.4 KB
การดำเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (3 วัน) 3 30 176.8 KB
การหยั่งรู้ระวังภัย (1 วัน) 1 25-30 167.7 KB
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (1 วัน) 1 30 172.6 KB
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (2 วัน) 2 30 194.0 KB
ISO 14001 : 2004
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (1 วัน) 1 30 169.8 KB
การจัดเตรียมระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 วัน) 1 30 174.8 KB
การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 176.1 KB
การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3 วัน) 3 30 177.7 KB
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3 วัน) 3 30 191.1 KB
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 วัน) 1 30 172.5 KB
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (1 วัน) 1 30 173.8 KB

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th