การศึกษาทางไกล Distance Learning

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของระบบการศึกษาด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาไปสู่บุคลากรกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน ไม่ต้องเข้าห้องเรียน ไม่เสียเวลาการทำงาน มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบ เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณ์การประเมินผลการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เปิดรับสมัคร ระยะเวลาศึกษา ค่าธรรมเนียม จำนวนผู้เรียนต่อองค์กร ใบสมัคร
SUP ทักษะการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 33 หัวหน้างาน 1 ก.พ. – 2 พ.ค. 62 13 พ.ค. – 16 มิ.ย. 62 1,000 ไม่จำกัด MS_word_DOC_icon.svg
SUP ทักษะการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 34 หัวหน้างาน 1 ก.ค. – 6 ส.ค. 62 2 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 1,000 ไม่จำกัด  MS_word_DOC_icon.svg
SUP ทักษะการเป็นหัวน้างาน หัวหน้างาน องค์กรกำหนดเอง 5 สัปดาห์ 1,000 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป MS_word_DOC_icon.svg
BPI พื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพสำหรับพนักงาน หัวหน้างาน / พนักงาน องค์กรกำหนดเอง 5 สัปดาห์ 1,000 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป excel-icon-11
AM การบำรุงรักษาด้วยตนเอง กุญแจสำคัญสู่ TPM หัวหน้างาน / พนักงาน องค์กรกำหนดเอง 7 สัปดาห์ 1,000 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป  excel-icon-11
PEW แนวทางปฏิบัติเพื่อกำจัดความสูญเสีย หัวหน้างาน / พนักงาน องค์กรกำหนดเอง 7 สัปดาห์ 1,000 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป  excel-icon-11
PIT เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร หัวหน้างาน / วิศวกร องค์กรกำหนดเอง 8 สัปดาห์ 1,000 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป  excel-icon-11
TPM การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม หัวหน้างาน / พนักงาน องค์กรกำหนดเอง 3 เดือน 1,150 สมัครตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป  excel-icon-11


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 Ext. 456 (คุณเอราวรรณ) 
โทรสาร 0-2619-8098
E-Mail: distance@ftpi.or.th