โครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM

PF_Logo57_Final
โครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

(Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management: PF+KM)

ความเป็นมาของโครงการฯ

จากการริเริ่ม โครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator) ในภาคอุตสาหกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ปี 2551-2555 เพื่อสร้างบุคลากรหรือตัวคูณให้สามารถทำหน้าที่เป็นแกนนำทีมในการเสริมสร้างทัศนคติ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝนทักษะ และสื่อสารกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร โครงการดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร ผ่านการบูรณาการเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพพื้นฐานกับกิจกรรมกระตุ้นจูงใจด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่า องค์กรที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง 99% ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสรายได้เฉลี่ยองค์กรละ 14.75 ล้านบาท ตลอดจนองค์กรเหล่านั้นสามารถขยายผลได้ด้วยตนเอง ทำให้โครงการนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรในภาคอุตสาหกรรมมาด้วยดีเสมอมา

ในปี พ.ศ.2558 นี้ นับเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”(Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management หรือ PF+KM) ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดบทบาทของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator) ที่จะเป็นแกนนำในการบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร โดยมุ่งสร้างความรู้ความสามารถด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้จากการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับบริบทด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร ผ่านกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และให้คำปรึกษาแนะนำโดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบัน ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 องค์กร จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเสริมสร้างความสามารถ และต่อยอดบทบาทของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator) ในการบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรมผลิตภาพภายในองค์กร ให้สามารถยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดการองค์ความรู้ในการเพิ่มผลิตภาพ อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อสร้าง รักษา ถ่ายทอดเผยแพร่ และขยายฐานองค์ความรู้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ให้พร้อมใช้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป

สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการ ดังนี้

 1. สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ตรวจประเมินองค์กร เพื่อคัดเลือกองค์กรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 3. ฝึกอบรม และจัดศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรเป้าหมายขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประเมินผล และติดตามผล โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รวมทั้งจัดประชุมทีมบริหารโครงการขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผล และติดตามผลการขยายผล
 5. จัดสัมมนาสรุปและเผยแพร่ผลงานโครงการ

ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

 1. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน): ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ระบบลูกสูบ
 2. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด: ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร
 3. บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด: ผลิตภัณฑ์คาร์บอนและชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 4. บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด: ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ตัดแต่ง
 5. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวและอาหาร

โดยผลลัพธ์จากการดำเนินงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

 • องค์กรมีระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 94
 • องค์กรมีระดับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 87
 • องค์กรมีการจัดทำแผนขยายผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงร้อยละ 100 โดยทุกองค์กรมีแผนการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมที่ชัดเจน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพถึง 12 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2559