คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของเอพีโอที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ 1 ครั้ง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. APO Candidate’s Biodata จำนวน 1 ชุด  

  APOBiodata Form (888.3 KB)

  • ให้จัดพิมพ์เท่านั้น
  • ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว รูปถ่ายต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นรูปถ่ายดิจิตอล ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 300 x 200 พิกเซล แต่ไม่เกิน 400 x 300 พิกเซล)
  • แนบแผนผังองค์กรภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครข้อ E หน้า 3 โดยให้ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของท่านในองค์กรด้วย
 2. APO Medical and Insurance Declaration Form จำนวน 1 ชุด
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอาการโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ a-k ในหน้าที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น โดยลงนามรับรองตนเอง ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์
  • ส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีอาการตามที่ระบุต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ลงนาม รับรองในหน้าที่ 2 ว่าสุขภาพของท่านจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้าร่วม โครงการ
 3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ จำนวน 1 ชุด 

  Thai Application Form (70.7 KB)

 4. เอกสาร/แผ่นพับแนะนำหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ให้แจ้งที่ อยู่เว็บไซต์ (website address) ในใบรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแทนการส่งเอกสาร
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงทุนจดทะเบียนบริษัทสำหรับผู้สมัครจาก SMEs จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ