ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานะสถาบันอิสระ ภายใต้มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีระบบการบริหารงานค่าตอบแทนและสวัสดิการเช่นเดียวกับเอกชน ทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้องค์กรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ต้องการรับสมัครผู้บริหารในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ
  • รณรงค์ส่งเสริมขบวนการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization : APO)

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 45-56 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการพลิกฟื้นองค์กร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกเหมาะสมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครได้ที่ www.ftpi.or.th/md/ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามกำหนดมาที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026 195 500 ต่อ 119 คุณโชติกา หรือ 200 คุณจิตติมา