หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan และ Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan และ Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า

วันที่อบรม
23-25, 30 พฤศจิกายน , 8 และ 15 ธันวาคม 2564

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 22,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

รูปแบบการอบรม 2 หลักสูตร : Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม Zoom

 

INNOVATION MASTER PLAN

 

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564

แผนแม่บทนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่องค์กรใช้กำหนดทิศทางและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอความแตกต่างให้กับตลาด ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/innovationmasterplan23/

 

วัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับ
1. เรียนรู้แนวทางการสร้าง และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

2. เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน สู่องค์กรนวัตกรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างแนวทางจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาแผนแม่บทของแต่ละองค์กร

– ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักบริหาร นักธุรกิจ

– นวัตกร

– นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารโครงการ

– บุคคลทั่วไปที่สนใจในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

 

ผลลัพธ์การอบรม

1. แผนแม่บทและกรอบการดำเนินงาน เบื้องต้น สำหรับการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในระยะแรกของการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

2. แนวทางการดำเนินงานที่ดีในมิติต่างๆ ของการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

3. มุมมองและวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลาย

 

IDEA GENERATION & VALUE CREATION
วันที่ 30 พฤศจิกายน , 8 และ 15 ธันวาคม 2564
มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่ม และความคิดด้านนวัตกรรม สู่การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต เนื้อหาที่นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สู่กระบวนการใหม่ๆ แล้ว ยังมุ่งกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดไปสู่ Innovative Organization
รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/idea-generation-14/

 

วัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับ
1. เรียนรู้กระบวนการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ด้วยการปฎิบัติจริง

2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง

3. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดด้านนวัตกรรม

4. เปิดโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างกลุ่มนวัตกรที่เข้มแข็งในองค์กร

– ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักบริหาร นักธุรกิจ

– นวัตกร

– นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารโครงการ

– บุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มเติมความรู้เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมองค์กร

 

 

 

ผลลัพธ์การอบรม

1. เกิดทักษะจากการฝึกปฎิบัติผ่านกรณีศึกษาและการปฎิบัติจริง

2. เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้อบรม ทำให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิด เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. องค์กรจะได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ต่อหลักสูตร/ต่อ 2 ท่าน (ยังไม่รวม Vat7%)
หลักสูตร วันที่อบรม ราคาปกติ (ต่อหลักสูตร) Package Promotion

สมัคร 2 หลักสูตร เหลือ

Member Non-member Member Non-member
Innovation Master Plan 23-25 พ.ย.64 13,000 15,000 20,000 22,500
Idea Generation & Value Creation 30 พ.ย.,

8,15 ธ.ค.64

9,000 9,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 455-456 หรือ 083-297-9494 (เอราวรรณ)
Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider