SG-02 : PDPA Compliance (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SG-02 : PDPA Compliance (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

วันที่อบรม
21 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

หลายคนอาจมองว่า PDPA เป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับให้องค์กร ภาคธุรกิจ และประชาชนปฏิบัติตาม แต่หากเราเข้าใจถึงเทรนด์ทางธุรกิจที่ข้อมูลเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่องค์กรสามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้ในหลายแง่มุม องค์กรจึงมีแนวโน้มการใช้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อต้องดำเนินการ PDPA จึงเป็นโอกาสให้วางกรอบการจัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐาน Digital Literacy สร้างความตระหนักด้านสิทธิและความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสารสนเทศสำหรับทุกคนในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการ ที่จะดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดการละเมิด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรในการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวจึงจัดหลักสูตร “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ” ให้เกิดเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรภาคบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับ PDPA

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย

– เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ Framework ที่ช่วยสร้างความเชื่อมันให้แก่ลูกค้า ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานสากล

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.กฤษฎา ธานีรัตน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้าน PDPA และระบบมาตรฐาน ISO

บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

 

เหมาะสำหรับ

  • Officer
  • Supervisor
  • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
5,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
5,885 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2565

รุ่น 2 วันที่ 21 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

– หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร (Data Principles)

– ฐานการประมวลผลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Personal Data)

– สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนวบุคคล (Data Subject Rights)

– หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

– หน้าที่ของผูประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

– หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

– แนวทางเอกสารที่จัดทำเพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA

– แนวทางดำเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิดข็มูลส่วนบุคคล (Incident Management)

– ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายการบันทึกการประมวลผล (Record of Processing)

วิทยากร

คุณกฤษฎา ธานีรัตน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้าน PDPA และระบบมาตรฐาน ISO
บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัดหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles