เจาะลึก TQA Application Report Writing หมวด 3 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

เจาะลึก TQA Application Report Writing หมวด 3

วันที่อบรม
e-Training

ระยะเวลาอบรม : 15 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 2,400 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เจาะลึก TQA Application Report Writing หมวด 3

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร และผู้รับผิดชอบรายหมวด ในการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

ทราบแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร  การจัดทำรายงานหมวด  3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • หลักการเขียนรายงานที่ดี
  • หลักการเขียนโครงร่างองค์กร
  • หลักการเขียนรายงานกระบวนการ
  • หลักการเขียนรายงานผลลัพธ์
  • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้เชี่ยวชาญ

  • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล     ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ราคา 2,400 บาท (ไม่รวม VAT)

เวลาเรียนรวม 5 ชั่วโมง 14 นาที

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail: tqatrining@ftpi.or.thtanasak@ftpi.or.thphatcharawan@ftpi.or.thchutima@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles