เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด

วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน

E-Training

ระยะเวลาอบรม : 15 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร และผู้รับผิดชอบรายหมวด ในการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

ทราบแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร  การจัดทำรายงานแต่ละหมวด (ตอบอะไร อย่างไร) และเชื่อมโยงการ รายงานผลลัพธ์แต่ละหมวดได้ รวมถึงสามารถเขียนรายงานปิด Gap ที่ได้จาก Feedback Report ได้

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร
รูปแบบ
เวลาอบรม
(ชั่วโมง)
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม Vat)
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
e-Training : เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด
บรรยายตัวอย่าง
16 ชั่วโมง
9,900
4.50 ชั่วโมง
2,400
3.18 ชั่วโมง
1,200
5.14 ชั่วโมง
2,400
3.20 ชั่วโมง
1,000
5 ชั่วโมง
2,400
4.28 ชั่วโมง
2,000

หมายเหตุ

  • กรณีต้องการสมัครเรียนเฉพาะหมวด ท่านสามารถ Click ที่หัวข้อเพื่อกรอกใบสมัคร
  • กรณีต้องการสมัครทุกหัวข้อ ท่านสามารถกรอกใบสมัครแบบ Package ด้านล่าง

ผู้เชี่ยวชาญ

  • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล     ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล             ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์         ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา          ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ราคา Full Package 9,900 บาท (ไม่รวม VAT)

เวลาเรียนรวม 16 ชั่วโมง

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail: tqatrining@ftpi.or.thtanasak@ftpi.or.thphatcharawan@ftpi.or.thchutima@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles